English

    Stoyan Yankoulov was born on September 10th in Sofia. At the age of 8 he started taking piano lessons. At the same time he showed interest for percussion instruments. Since young age he was the base of musical bands as a drummer. He graduated from the musical school "Lyubomir Pipkov" in Sofia and then from the State Musical Academy "Pancho Vladigerov" majoring in percussion instruments. He was accepted in the Big Band of the Bulgarian National Radio. Yankoulov plays with rock and jazz bands, with folklore ensembles and with jazz-rock and fusion bands. He was guest starring on folklore and jazz festivals in Bulgaria, Finland, Belgium, Germany, Holland, France, Turkey, USA, Macedonia. He performed in the projects of Bobby McFerrin, Okay Temiz, Kornel Horvat, Carlo Rizzo, Arabel Karajan, Enver Ismailov, as well as with Theodosii Spassov, Ivo Papazov, Milcho Leviev, Simeon Shterev, Yildiz Ibrahimova, Anatoli Vapirov, Petar Ralchev.

    Yankoulov is a laureate of the Crystal Lira award - 2004 in the jazz category by the Union of the Bulgarian Music and Dance Activists, Classic FM radio and the National Centre for Music and Dance at the Ministry of Culture. He was awarded an honorary diploma by the Embassy of the Republic  of Bulgaria in Austria for his great contribution to the popularization of Bulgarian jazz music and for his spectacular performance on the Panorama of the First Bulgarian Jazz Music Week Outside of Bulgaria. Bulgarian National Associations "Phenomena" - a collective member of the International Academy of Informatization in UN awards Stoyan Yankoulov with a golden statue for exceptional contribution in the field of art and popularizing Bulgarian culture all over the world.

    Stoyan Yankoulov records plenty of jazz, pop and ethnic music. This has significantly influenced his unique playing style. He manages to produce orchestra sound on percussion instruments. Sometimes the listener has the impression that there is more than one percussionist playing. "The acquisition of other techniques - from bass, piano or other instruments is useful in this process. For me to play means to communicate."

    Yankoulov breaks and stretches the traditional way of playing drums, tupan, percussion by applying new techniques and non-standard musical ideas. Combining authentic folklore with new ways of expression with percussion instruments Stoyan Yankoulov reveals the unlimited variety and emotional intensity of the unique Bulgarian culture.
________________________________________________________________________________________________

            French

    Stoyan Yankoulov est ne le 10.09 - Sofia. Il commence des cours de piano a 8 ans. En meme temps  il s'interesse aux instruments a percussion. A Sofia il termine l'ecole de musique "Lioubomir Pipkov", ensuite il poursuit ses etudes dans l'Academie nationale de musique "Pantcho Vladiguerov" avec la specialisation "percussions". Il est admis dans le Big Band de la Radio Nationale Bulgare. Il se produit avec des groupes de rock, de jazz, de jazz-rock "fusion" et avec des groupes folkloriques. Il participe dans des festivals folk et jazz en Bulgarie, Finlande, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, France, Turquie, Etats Unis, Macedoine.

    Il participe a des projets avec de grands noms de la musique tells que Bobby McFerrin (une de ses chansons plus connues est Don't Worry, Be Happy), Okay Temiz (jazzman d'origine turc), Kornel Horvath (percussionniste hongrois), Carlo Rizzo ("maitre mondial du tambourin"), Arabel Karayan, Enver Izmailov (guitariste ukrainien renomme), Teodossii Spasov, Ivo Papazov (Ivo Papazov est le plus celebre clarinettiste bulgare), Milcho Leviev, Simeon Shterev (flute), Ialdaz Ibrahimova, Anatoly Vapirov, Petar Ralchev (Ialdaz Ibrahimova, Theodossi Spasov, Miltcho Leviev sont les grands noms du jazz bulgare).

    En 2004, Stoyan Yankoulov est laureat de la "Lyre en cristal" dans la categorie "Jazz" remise par l'Union des auteurs bulgares dans la sphere musicale et de la danse, la Radio "Classique FM" et le Centre national de la musique et de la danse du Ministere de la culture. Il realize beaucoup d'enregistrements de musique jazz, pop et ethno. Chez l'auditeur parfois se cree l'impression qu'il y a plusieurs percussionnistes qui jouent. "L'assimilation d'autres techniques - basses, piano et autres aident dans ce processus". "Pour moi, jouer c'est communiquer".

    Stoyan Yankoulov rompt et elargie la methode traditionnelle de jouer a la atterie, la grosse caisse, percussion, en appliquant de nouvelles techniques t de nouvelles idees musicales non standardisees. En combinant le folklore uthentique avec de nouveaux moyens d'expression avec les instruments a percussion, il devoile la diversite illimite du son musical.

________________________________________________________________________________________________


            Bulgarian

    Стоян Янкулов е роден на 10 септември в гр. София. На 8-годишна възраст започва уроци по пиано. По същото време проявява интерес и към ударните инструменти. От ранна възраст той вече е основа на музикални състави като барабанист. В София завършва музикално училище  “Любомир Пипков”, а след това и Държавна музикална академия “Панчо Владигеров” със специалност ударни инструменти. Приет е в Биг Бенда на Българското Национално Радио. Янкулов свири с рок и джаз групи, с фолклорни ансамбли, джаз-рок и фюжън групи.

Концертира в България, Финландия, Белгия, Германия, Холандия, Франция, Италия, Чехия, Турция, САЩ, Канада, Япония, Русия....

Стоян Янкулов е презентирал българското културно наследство пред президентите на България, Гърция, Армения, Унгария, пред Негова Светлост Принц Алберт, Кралят и кралицата на Швеция, Коиджиро Мацура- UNESKO, министрите на ОССЕ.

Участва в проекти на Боби Макферин, Окай Темиз, Корнел Хорват, Карло Рицо, Арабел Караян, Енвер Измаилов, както и с Теодосий Спасов, Иво Папазов, Милчо Левиев, Симеон Щерев, Йълдъз Ибрахимова, Анатоли Вапиров, Петър Ралчев.

Янкулов в дует с Елица Тодорова се класират на престижното 5-то място във финала на международния конкурс "Евровизия" през 2007 г. във Финландия.

Последните му проекти са с виртуозният бас китарист Хуан Гарсия-Херерос от Колумбия, Роберто Куинтеро- перкусия от Венецуела, Ерик Мартиньон- пиано от Венецуела / САЩ.

    Янкулов е лауреат на Кристална лира- 2004 в категория “Джаз” от Съюза на българските музикални и танцови дейци, Радио “Класик ФМ” и Национален център за музика и танц Министерство на културата. Награден е с Грамота от Посолството на Република България в Австрия за големия му принос в популяризирането на българската джаз музика и ярко участие в Панорамата на първата българска музикална джаз седмица извън пределите на България. Българската Национална Асоциация “Феномени”- колективен член на Международната Академия по Информатизация при ООН награждава Стоян Янкулов със златна статуетка за изключителен принос в областта на изкуството и представянето на българската култура по света.

    Стоян Янкулов осъществява записи на джаз, поп и етно музика. Това съществено е повлияло на уникалния му стил на свирене. Той успява да възпроизведе оркестрово звучене на ударните инструменти. Понякога у слушателя се създава впечатлението, че свири повече от един перкусионист. “Усвояването на други техники– от баса, пианото или други инструменти, е полезно в този процес”. Да свиря, за мен, е да общувам”.

    Янкулов разчупва и разширява традиционния начин на свирене на барабани, тъпан, перкусия, като прилага нови техники и нестандартни музикални идеи. Съчетавайки автентичния фолклор с нови изразни средства при ударните инструменти, Стоян Янкулов разкрива неограниченото разнообразие и емоционалната наситеност на уникалната българска култура.Design by Daniel Nanovski